שאלונים - סופי.jpg
 

דף הבית >  מכרז ליועץ משפטי

מכרז ליועץ משפטי

 

 

תוכן עניינים


פרק 1-פנייה למציעים ............................................................................................. 2

1.      כללי

2.      תנאים כלליים           

3.      מסמכי המכרז

4.      קבלת טפסי מכרז

5.      אופן הגשת הצעות

6.      תנאים בהם חייב לעמוד המציע

7.      תאור השירותים העיקריים הנדרשים

8.      אופן ביצוע השירות

9.      התמורה

10. תנאי ההתקשרות

 

פרק 2-נוסח ההסכם................................................................................................ 6

 

פרק 3-פרופיל המציע ופרטי עובדיו............................................................................ 9

 

פרק 4-הצעת המחיר.............................................................................................. 11

פרק 5-אישור קיום ביטוחים................................................................................... 12

 

פרק 1 

פנייה למציעים

1.         כ ל ל י

המרכז לקידום למידה חיפה (ע"ר)– הינו המרכז המקצועי המוביל בחיפה באבחון ומתן מענה לילדים בעלי לקויות למידה.

            מטרות העמותה – טיפול בילדים בעלי לקות למידה, מגני החובה ובתי הספר היסודיים, מתוך מטרה    

            לשלבם במערכת החינוך הרגילה ולמנוע מעברם למסגרות של החינוך המיוחד.

 

המחזור הכספי של התאגיד עומד על כ-8.5 מיליון ₪. המרכז מעסיקה כ - 180 עובדים, 5 סניפים בחיפה וקרית חיים.

א.      המרכז הינו תאגיד עירוני העובד בשיתוף עם עיריית חיפה.

ב.       המרכז (להלן "התאגיד") מעוניין להתקשר עם משרד של עורכי דין (להלן – "המשרד") לקבלת שירותים משפטיים כמפורט בסעיף 7 להלן.

                      

2.         ­תנאים כלליים

        

א.      התאגיד אינו מתחייב לבחון כל הצעה או לקבל הצעה כלשהי, בין בשלמות ובין בחלקים, ויהא רשאי לקבל חלק מההצעה, לפי שיקול דעתו, וכן יהיה רשאי להתקשר עם יותר ממשרד אחד ולפצל את ההתקשרות בין מספר משרדי עורכי דין בכל דרך שתראה לנכון, הכל על פי שיקול דעתו הבלעדי.

 

ב.       המשרד מצהיר כי קרא את מסמכי המכרז, כי ידועים וברורים לו לאשורם התנאים והדרישות וכי יש ביכולתו לקיימם ולבצע את כל הדרוש למתן השירותים המתבקשים עפ"י הדרישות והתנאים המפורטים בהם ובמועדים שיקבעו.

 

ג.        אין לראות במכרז זה משום התחייבות כלשהי של התאגיד לביצוע ההתקשרות.

 

ד.       התאגיד יהא רשאי לדרוש מהמשתתפים במכרז פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות, על פי שיקול דעתו, לשביעות רצונו המלא, על מנת לבחון את המשתתף והצעתו במסגרת שיקוליה.

 

ה.      התאגיד רשאי בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת ההצעות להכניס שינויים ותיקונים במסמכי

ההתקשרות ביוזמתו וכתשובה לשאלות.

 

ו.        על המשרד לדאוג למילוי כל ההוראות המפורטות במסמך זה. אי מילוי אחת או יותר מהדרישות, עלול לגרום לפסילת ההצעה.

 

ז.        כל שינוי או תוספת שייעשו במסמך כלשהו ממסמכי המכרז, לרבות בתנאי חוזה ההתקשרות, או כל הסתייגות לגביהם, בין על ידי תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלול לגרום לפסילת ההצעה.

 

ח.      התאגיד יתקשר רק עם משרד שהינו עוסק מורשה ושהציג אישורים על כך.

 

ט.      (א) במקרה שהמשרד הוא תאגיד, שאינו שותפות:

(1)     על מנהליו המוסמכים של המשרד לחתום על ההצעה. עם ההצעה יש להמציא פרוטוקול מאושר,    על-ידי רו"ח או עו"ד, או כל מסמך אחר הנדרש על פי מסמכי ההתאגדות של המציע ו/או הדין, המאשר כי החותמים על מסמכי המכרז וההצעה הם מנהליו המוסמכים של המציע וכי הם רשאים לחייב בחתימתם את המשרד בתוספת חותמת המציע ולהגיש הצעות מחייבות בשמו.

(2)     להצעה יצורף תדפיס מרשם חברות, המפרט מהו הון המניות המונפק והנפרע של התאגיד, הבעלויות בו, וכן רשימת השעבודים עליו, נכון למועד הסמוך ליום הגשת ההצעה.

 

(ב) במקרה שהמשרד הוא שותפות רשומה:

(1)     יידרשו חתימות כל השותפים ביחד וכל אחד לחוד וכן יצורף פרוטוקול מאושר כנזכר בסעיף ט(א( לעיל לגבי החותמים על ההצעה.                                                                                                                                    

 

י.        הגשת הצעות של שני משרדים במשותף לא תותר.

יא.    על המשרד לעמוד בכל התנאים המקדמיים המפורטים בסעיף 6 להלן וכן, לצרף את כל האישורים ו/או המסמכים הנדרשים להוכחת עמידתו בתנאים המקדמיים, וכן אישור בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס ושכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין), התשל"ו – 1976 והעתק קבלה בדבר רכישת מסמכי המכרז.

 

יב.     המשרד מצהיר כי ידוע לו כי ביצוע העבודה עפ"י מסמכי ההתקשרות מחייב שמירת סודיות בכל הנוגע למידע שיגיע לרשותו וכן שמירה על רמה גבוהה של אמינות ומהימנות והוא מתחייב למלא אחר ביצוע ההוראות ולמלא אחר כל התחייבויותיו על פי מסמכי ההתקשרות, תוך שמירה קפדנית בין היתר על הוראות כל חוק הנוגע לצנעת הפרט. כמו כן, איננו רשאי להעביר כל מידע שברשותו לשום גורם אחר.

המשרד מתחייב לגרום לכך כי כל עובדיו ומי מטעמו שיועסקו בביצוע העבודות ישמרו גם הם על סודיות המידע שנמסר לטיפולם, יטפלו בו ברמה גבוהה של אמינות ומהימנות ותוך שמירה קפדנית בין היתר על הוראות כל חוק הנוגע לצנעת הפרט.

 

יג.      המשרד מתחייב לבצע את השירות ברמה מקצועית נאותה לשביעות רצונו של התאגיד.

במידה ועבודת המשרד ו/או עובד מסוים של המשרד אינו לשביעות רצונו של התאגיד, לתאגיד הזכות לפסול עבודתו של העובד או לחילופין לדרוש הפסקת עבודתו עמה, ללא צורך במתן נימוקים כל שהם למשרד. כמו כן, יידרש המשרד להקצות מיד וללא דיחוי בעל תפקיד זהה כנדרש לשביעות רצון התאגיד.

 

יד.     המשרד יפעל כקבלן עצמאי מבלי שיהיו בינו ו/או בין מי מעובדיו לבין התאגיד כל יחסי עובד ומעביד.

כמו כן, המשרד מתחייב לא להעסיק את עובדי התאגיד עד לתום שנה מיום פרישתם מהתאגיד.

 

טו.    המשרד ימנה עו"ד בכיר המקיים את דרישות הסף להלן שיהיה אחראי באופן בלעדי למתן השירותים המשפטיים לתאגיד.

 

טז.    האחראי מטעם התאגיד לענייני התקשרות זו הוא מנכ"ל התאגיד ו/או מי שימונה על ידו.

 

יז.      השירות יתבצע ע"י המשרד במשך כל תקופת החוזה.

 

יח.    על המשרד יהיה לעמוד בתנאי הביטוח כנדרש להלן בפרק 5.

 

יט.    המשרד יעדכן את התאגיד בכל שינוי בעורכי הדין הנמנים על המשרד וידווח מייד עם צירופו

או גריעתו של כל עורך דין. המשרד יהיה אחראי לשירותים שיינתנו על ידי עורכי הדין והעובדים המועסקים במשרד ויחייב אותם בהתחייבויות המפורטות במסמכי ההתקשרות.


3.      מסמכי המכרז


המסמכים הבאים לרבות מסמך זה מהווים את מסמכי המכרז ויהוו את "המכרז":

 

א.   מכרז פנייה למציעים פרק 1 (מסמך זה).

ב.   נוסח הסכם לחתימה פרק 2.

ג.  פרופיל המציע ופרטי עובדי המציע פרק 3.

ד.   הצעת המחיר-פרק 4. 

ה. אישור על קיום ביטוחים - פרק 5.

  

4.       קבלת טופסי מכרז

         את מסמכי המכרז ניתן לקבל במשרדי התאגיד -  ברח' לוחמי הגטאות 16, המושבה הגרמנית, חיפה.

         במשרדי התאגיד החל מיום 8.9.2019 בשעה 09:00 בתיאום מראש בטל' 04-8530997. חוברת המכרז מפורסמת באתר האינטרנט של התאגיד בכתובת: www.mkidum.org.il.

 

5.     אופן הגשת ההצעות

 

הגשת ההצעות למכרז תעשה כמפורט להלן:

 

א.    כל המעוניין להשתתף בהגשת הצעות למכרז, יגיש את הצעתו על גבי  טופסי המכרז בלבד כשכל הפרטים ממולאים כנדרש בכתב ברור וקריא, ויצרף להצעתו את כל  המסמכים הדרושים.

     למען הסר ספק אין לצרף מסמכים שתוקפם פג ואינם בתוקף במועד הגשת ההצעות

 

ב.    מסמכי המכרז יוגשו ידנית בלבד בתוך מעטפה כשהיא סגורה היטב ונטולת זיהוי במסירה ידנית לתיבת המכרזים שבמשרדי התאגיד, ברח' לוחמי הגטאות 16, המושבה הגרמנית, חיפה, לא יאוחר מתאריך: 3.10.2019 בשעה: 12:00.

 

ג.     על מגיש ההצעה לקרוא בעיון את כל מסמכי המכרז ונספחיו.

     המציע מצהיר בזאת שבעת הגשת ההצעה, הינו מודע לכל תנאי המכרז, ויהא מנוע מלטעון כל טענה בעניין אי ידיעה ו/או אי התאמה ו/או טעות וכיוצ"ב.

 

ד.    כל שינוי ו/או תיקון ו/או תוספת שיעשו על ידי המציע במסמכי המכרז או כל הסתייגות לגביהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת עלולים לגרום לפסילת ההצעה.  

 

ה.    תוקף ההצעה 90 יום קלנדריים מן התאריך האחרון להגשת ההצעות למכרז.

 

6.                                 תנאים בהם חייב לעמוד המציע

א.      המשרד או סניף שלו ממוקם בחיפה ובו שני עורכי דין לפחות.

 

ב.      לפחות שני עו"ד במשרד הם בעלי ניסיון מוכח של לפחות 5 שנים  במתן ייעוץ משפטי לפרטיים ולחברות, לרבות ייצוג בבתי המשפט בתחומים הבאים: דיני עבודה וכוח אדם, חוזים ומכרזים, דיני חברות, משפט מסחרי, דיני שלטון מקומי.

 

ג.        ניסיון בניהול מו"מ מול מוסדות ויחידים.

 

ד.       כושר ביטוי וניסוח בעברית ובאנגלית.

 

ה.      אמינות, חריצות ויחסי אנוש טובים.

 

ו.        על המציע לצרף אישור עוסק מורשה מטעם שלטונות מע"מ ולהוכיח ניהול ספרים כחוק.

 

ח.   על המציע לצרף להצעתו כל מסמך ואישור רלבנטי להצעתו.


7.                  תאור השירותים העיקריים הנדרשים

 

א.    המשרד יהיה אחראי למתן כל השירות משפטי השוטף הנדרש לתאגיד בכל תחומי עיסוקה, ובין היתר:

(1) השתתפות בכל ועדות דירקטוריון התאגיד וישיבות מליאת הדירקטוריון (בהתאם לצורכי התאגיד).

(2) השתתפות בפגישות וניהול מו"מ מול כל גורם חיצוני ככל שיידרש.

(3) עריכת הסכמים שונים.

(4) מתן חוות דעת משפטיות, התכתבויות משפטיות וייעוץ שוטף בכתב ובע"פ.

 

ב.         המשרד ייתן ייצוג משפטי לתאגיד בכל הערכאות המשפטיות ובפני גופים מנהליים ומעין משפטיים.   

 

8.                  אופן ביצוע השירות

 

א. המשרד יעמיד לרשות התאגיד עו"ד בכיר המקיים את כל הדרישות המפורטות בסעיף 6 לעיל.

 

ב. עורך הדין הנ"ל יהיה אחראי באופן אישי למתן כל השירותים המשפטיים לתאגיד, לרבות הופעות בישיבות הדירקטוריון ובועדות התאגיד, מתן יעוץ שוטף, ייצוג בבתי משפט וכיו"ב. במקרים חריגים בלבד, ניתן  יהיה להיעזר בשירותי עו"ד בכיר אחר אשר יחליף את עורך הדין הקבוע שייצג את תאגיד.

 

ג.     עורך הדין יעמוד בקשר ישיר עם התאגיד ויהיה זמין למתן השירות המשפטי הנדרש.

 

9.       התמורה

 

א.     התאגיד ישלם למשרד שכר בסיס חודשי של 3,500 ₪ (לא כולל מע"מ).

        המציע רשאי להציע הנחה בשיעור של עד 20% משכר הבסיס.

 

ב.       הנחה בשיעור 2% משכר הבסיס תזכה את המציע בתוספת של 1% בחישוב ההערכה הכוללת שתקבע לו ע"י ועדת המכרזים.( בסה"כ יקבל משרד המציע 20% הנחה בשכר הבסיס תוספת של 10% בהערכה הכוללת של ועדת המכרזים). 

 

ג.        שכר הבסיס ישולם תמורת מתן כל הייעוץ המשפטי השוטף כמפורט בסעיף 7 א' לעיל. בנוסף יכלול שכר הבסיס טיפול וייצוג בשתי תביעות משפטיות בו זמנית בערכאות משפטיות שונות כמפורט בסעיף 7 ב' לעיל.

 

ד.       בגין טיפול וייצוג בתביעה נוספת מעבר לשתי תביעות בו זמנית כאמור לעיל, ישלם התאגיד למשרד סך 1,000 ₪ (לא כולל מע"מ) עבור כל הופעה בערכאה משפטית או גוף מנהלי או גוף מעין משפטי, וזאת עד למתן פסק דין סופי ו/או חתימת הסכם פשרה. על סכום זה אין להציע הנחה.

 

ה.      התשלום שיאושר למשרד יתבצע תוך לא יאוחר מ- 30 יום, מיום אישור החשבון או חשבונית עסקה ע"י התאגיד.

 

10.       תנאי ההתקשרות

 

א.    ההתקשרות תהיה לתקופה של שנה, עם אופציה להאריך את החוזה בכל פעם לתקופה של שנה נוספת, ובסה"כ לא יותר משש שנים.

 

ב.    במקרה של אי שביעות רצון מתפקוד המשרד, יהיה לתאגיד הזכות להפסיק את העסקתו של המשרד בכל עת, וללא כל פיצוי, ובלבד שנתנה הודעה מוקדמת של 30 יום.

 

ג.     המשרד יהא ערוך לתחילת העבודה תוך 10 ימים מיום חתימת ההסכם.

 

ד.    על המשרד להחזיר לתאגיד את כל המידע אשר הצטבר ברשותו או כל דבר אשר הועבר אליו ע"י התאגיד תוך 48 שעות מסיום ההתקשרות עימו.

 

 

פרק 2

 

הסכם

     

אשר נעשה ונחתם בתאריך ________________

 

בין   המרכז לקידום למידה חיפה (ע"ר) (אשר תקרא להלן לשם הקיצור – "התאגיד")

מען: רח' לוחמי הגטאות 16, המושבה הגרמנית, חיפה

 

לבין ________________ (אשר ייקרא להלן לשם הקיצור – "נותן השירות")

מען:

 

הואיל והתאגיד הינו עמותה ותאגיד עירוני העובד בשיתוף עם עיריית חיפה;

 

והואיל ונותן השירות הוא משרד עורכי דין;

 

והואיל וברצון התאגיד לקבל מנותן השירות ייעוץ שוטף וייצוג משפטי בתחומי עיסוקה, וכן טיפול בתביעות המוגשות על ידו וכנגדו, כפי שיבקש מעת לעת (להלן "השירותים המשפטיים");

 

והואיל ונותן השירות מעוניין להעניק לתאגיד את השירותים המשפטיים, כמפורט להלן ובכפוף לתנאי הסכם זה;

 

אי לכך הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 

מבוא

 1. כל האמור במבוא להסכם זה הינו חלק בלתי נפרד מההסכם, ומחייב את שני הצדדים.
 2. כותרות הסעיפים הינן לצורך הנוחיות בלבד ואין לפרש תנאי מתנאי הסכם זה לפיהן.

 

השירותים המשפטיים

 1. מוסכם כי השירותים המשפטיים שינתנו ע"י נותן השירות לתאגיד יהיו כמפורט להלן:

א. ריטיינר שוטף.

כל הייעוץ המשפטי השוטף הנדרש בתחומי התאגיד.

השתתפות בכל ועדות תאגיד וישיבות הדירקטוריון והכנת כל המסמכים המשפטיים הדרושים לישיבות אלו.

השתתפות בפגישות וניהול מו"מ מול כל גורם חיצוני שהוא ככל שיידרש.

עריכת הסכמים שונים ואישורם.

מתן חוות דעת משפטיות בכתב.

התכתבויות משפטיות, כולל עם גופים שלישיים.

התייעצויות שוטפות בע"פ ובכתב.  

ב. ייצוג בתביעות משפטיות

במסגרת השירותים המשפטיים ייכלל גם ייצוג בשתי תביעות בו זמנית. ייצוג זה יינתן ללא כל תשלום נוסף מעבר למוסכם בסעיפים 20, ו - 21 להלן. עבור הייצוג בגין כל תביעה נוספת מעבר לשתי תביעות בו זמנית, ישולם סכום של 1,000 ₪ (לא כולל מע"מ), עבור כל הופעה בערכאה משפטית או גוף מנהלי או גוף מעין משפטי, וזאת עד למתן פסק דין סופי ו/או עד לחתימת הסכם פשרה.

 

 

התחייבויות והצהרות נותן השירות

 1. נותן השירות מצהיר כי הוא בעל הידע, הכישורים וכוח האדם הנדרשים לשם מתן השירותים המשפטיים באופן טוב וראוי ע"פ דרישות והגדרות התאגיד כמפורט בהסכם זה.

 

 1. עו"ד                 ו                  ,השותפים במשרד נותן השירות (להלן "השותפים"), מתחייבים לתת את השירותים המשפטיים בעצמם באופן אישי, למעט מטעמים מיוחדים ובמקרים חריגים, שלגביהם יקבלו את הסכמת התאגיד מראש.
 2. השותפים מתחייבים כי האחריות המלאה למתן השירותים המשפטיים ולאיכותם תחול עליהם באופן אישי.
 3. נותן השירות מצהיר כי בידו כל האישורים והרישיונות הנדרשים לביצוע השירותים המשפטיים ע"פ ההסכם, וכי אין כל מניעה על פי דין ו/או הסכם ו/או אחרת להתקשרותו בהסכם זה.
 4. מבלי לגרוע מהוראות סע' 3 לעיל, נותן השירות מצהיר ומתחייב כי במועד חתימת ההסכם אין והוא ידאג לכך שלא יהיה בעתיד כל ניגוד עניינים בין עיסוקיו השונים לבין מתן השירותים המשפטיים בהתאם להוראות הסכם זה.

למען הסר ספק יובהר כי כ"ניגוד עניינים" לעניין סעיף זה ייחשבו ייצוג ו/או מתן שירות משפטי לכל מאן דהוא בכל עניין שהוא לפני עיריית חיפה, תאגיד עירוני, ועדה מקומית לתכנון ובניה בתחומי המקומית עיריית חיפה, איגוד ערים המקומית שעיריית חיפה חברה בו, רשות מקומית אחרת תאגיד החברה באותו איגוד ערים או באותה ועדה מקומית.

האמור לעיל יחול לגבי כל שותפי ועובדי נותן השירות, ויהיה בתוקף במהלך תקופת ההסכם ועד לחלוף שנה מתום תקופה זו. במהלך כל התקופה הנ"ל מתחייב נותן השירות, על כל שותפיו ועובדיו, שלא לעסוק ולא לטפל במישרין או בעקיפין בכל מקרה שיש בו ניגוד עניינים כאמור.

 1. על אף האמור בסעיף 10 לעיל, יהיה התאגיד רשאי באישור בכתב של היועץ המשפטי לעיריית חיפה להתקשר עם נותן השירות על אף היותו מייצג אדם או פועל בשמו כנגד עיריית חיפה, או תאגיד עירוני בבעלות עיריית חיפה, או ועדה מקומית לתכנון ובניה בעיריית חיפה או שעיריית חיפה מצויה בשטחה, איגוד ערים שעיריית חיפה חברה בו, או רשות מקומית אחרת תאגיד באותו איגוד ערים או באותה ועדה מקומית ו/או ייצוג כל אדם כנגד הגופים האמורים באם ימצא כי אין בהתקשרות זו להעלות חשש לניגוד עניינים בשל היות הייצוג תאגיד מקומי והעבודה המשפטית נוגעים לתחום נפרד שאינו קשור לתחום העבודה הנדרשת ו/או לאור ההיקף הקטן והלא מהותי של פעולת נותן השרות כנגד אחד הגופים המפורטים לעיל. אישור כאמור יכול שיהיה על דרך קביעת תנאים והגבלות לעניין זה.  
 2. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 8 לעיל, מתחייב נותן השירות כי שותפיו ועובדיו לא ייתנו ייעוץ באופן פרטי למנכ"ל התאגיד, ו/או לחברי דירקטוריון התאגיד ו/או לראש עיריית חיפה, לסגנו, למנכ"ל העירייה או למי מעובדיה הבכירים, או לבני זוגם או לילדיהם הסמוכים על שולחנם או לתאגיד בשליטת מי מהם, או לחבר מחברי מועצת העיר חיפה או לסיעה מהסיעות החברות במועצה, זאת במהלך תקופת ההסכם ועד לחלוף שישה חודשים מתום תקופת ההסכם.
 3. נותן השירות, וכל השותפים והעובדים המועסקים בו, מתחייבים לשמור בסוד ולא להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם, כל ידיעה שתגיע אליהם בקשר עם מתן השירותים המשפטיים נשוא הסכם זה, או בתוקף או במהלך או אגב מתן השירותים, במהלך תקופה ההסכם, לפניה או אחריה. לצורך כך יחתים נותן השירות את כל שותפיו ועובדיו על הצהרת סודיות, אותה יעביר לידי התאגיד בסמוך לחתימת הסכם זה.
 4. נותן השירות מצהיר כי ידוע לו והוא מסכים לכך שכל התוצרים והתוצאות של מתן השירותים המשפטיים וכל מידע שהתקבל אגב ביצועם הינם קניין התאגיד בלבד.

 

 

תקופת החוזה

 1. מוסכם כי תקופת הסכם זה הינו למשך שנה, החל מתאריך                (להלן "תקופת ההסכם").
 2. בתום תקופת ההסכם, תינתן לתאגיד האופציה להמשיך את ההסכם עם נותן השירות בתנאים המפורטים בהסכם, וזאת בכל פעם לתקופה של שנה נוספת ובסה"כ לתקופה של שש שנים.
 3. למרות האמור לעיל, מוסכם כי תהיה לתאגיד זכות להפסיק את העסקתו של נותן השירות מבלי שתחול עליה חובה לשלם לו פיצויים, ובלבד שנתנה לו הודעה מוקדמת בכתב של 30 יום.
 4. נותן השירות מצהיר כי הוא יודע כי במקרה שתקופת ההסכם נמשכה חמש שנים, הוא לא יוכל להתמנות בשנית ליועץ משפטי של התאגיד, אלא לאחר חלוף שנתיים ממועד סיום העסקתו.

 

 

 

 

 

 

התמורה

 

 1. שכר הטרחה החודשי שישולם בגין מתן השירותים המשפטיים יהיה בסכום של _________ ₪ (לא כולל מע"מ). סכום זה יכלול את כל ההוצאות המשפטיות של נותן השירות,לרבות נסיעות,צילומים, שירותי משרד וכיו"ב, למעט הוצאות חריגות עליהם יוסכם מראש.
 2. שכר הטרחה הנ"ל יכלול טיפול בשתי תביעות בו זמנית. בגין טיפול בכל תביעה נוספת מעבר לשתי תביעות בו זמנית, ישלם התאגיד סכום של 1,000 ₪ (לא כולל מע"מ), עבור כל הופעה בערכאה משפטית או גוף מנהלי או גוף מעין משפטי,  וזאת עד למתן פסק דין סופי ו/או חתימה על הסכם פשרה.

 

אי תחולת יחסי עובד מעביד

 1. מוסכם כי אין ולא יהיו בין נותן השירות לבין התאגיד יחסי עובד מעביד, ונותן השירות מוותר מראש על כל תביעה ו/או טענה בדבר קיומם של יחסים כאלה.
 2. נותן השירות יישא בכל האחריות המוטלת ע"פ כל דין ו/או הסכם לתשלום השכר ו/או התקבולים ו/או התנאים סוציאליים ו/או פיצויי פיטורין וכל המגיע למי מעובדיו המועסקים על ידו בביצוע הסכם זה, ולתאגיד לא תהיה כל אחריות לתשלומים אלה. 
 3. מוסכם כי התמורה הנקובה בסעיפים 17 ו - 18 לעיל הינה מלוא התמורה המגיעה לנותן השירות מהתאגיד בגין מתן השירותים המשפטיים, וזולתה לא מגיעים לנותן השירות או למי מעובדיו מהתאגיד כל הטבות ו/או זכויות פיצויים, פנסיה , תגמולים או כל זכויות אחרות הניתנות בין עובד למעביד.
 4. נותן השירות מתחייב לשפות ולפצות את התאגיד בגין כל נזק ו/או הוצאה שיגרמו לה עקב תביעה ו/או דרישה המתבססת על טענה כי בין התאגיד לבין נותן השירות או מי מעובדיו שררו יחסי עובד מעביד ו/או הנובעת מביצוע השירותים נשוא הסכם זה, וזאת מיד עם דרישה ראשונה של התאגיד.
 5. נותן השירות מצהיר כי האחריות המלאה, הבלעדית והמוחלטת תחול עליו בכל מקרה של נזק שיגרם לנותן השירות ו/או לעובדיו ו/או למי מטעמו תוך כדי או בעקבות ביצוע השירותים נשוא ההסכם.

 

אחריות וביטוח

 1. נותן השירות מתחייב לשאת באחריות מקצועית עבור השירותים שיספק לתאגיד, ולמטרה זו יבטח את עצמו ואת כל עובדיו בביטוח מתאים לכיסוי התחייבויותיו המקצועיות.
 2. נותן השרות יציג אישור מטעמו, בהתאם לנוסח בפרק 5 להלן לפיו הוא מחזיק בביטוח אחריות מקצועית במתכונת לשכת עורכי הדין.
 3. מוסכם כי במקרה בו תוגש ע"י צד שלישי כלשהו תביעה נגד התאגיד שעילתה נובעת מהשירותים המשפטיים נשוא הסכם זה, מתחייב נותן השירות לשלם ו/או לשפות את התאגיד בגין כל נזק ו/או הוצאה שתגרם לו כתוצאה מן התביעה, וזאת בתוך 15 יום מיום שיידרש לעשות כן ע"י התאגיד.

 

הפרות יסודיות של הסכם

 1. על הפרת הסכם זה יחולו הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א 1970 (להלן "חוק החוזים (תרופות)"). 
 2. מוסכם בזאת כי סעיפים 3, 5-26 להסכם הינם סעיפים שהפרתם הינה הפרה יסודית של ההסכם כמשמעותו של מושג זה בחוק החוזים (תרופות) על כל המשתמע מכך.

 

שונות

 1. מוסכם כי הסכם זה הוא ההסכם התקף בין הצדדים, וכי כל שינוי ו/או ביטול של סעיף מסעיפי ההסכם ייעשה אך ורק במסמך בכתב אשר יהיה חתום ע"י שני הצדדים.
 2. כתובות הצדדים הנם כקבוע במבוא להסכם. כל הודעה שתשלח בדואר רשום לכתובתו של הצד האחר תחשב כאילו התקבלה ע"י הנמען שלושה ימים לאחר מסירתה למשרדי הדואר, ואם נמסרה ביד – בעת מסירתה.

 

לראיה באו הצדדים על החתום

 

 

_____________________                                                               _____________________

 

פרק 3

 

פרופיל המציע

 

 

 

שם המשרד: ______________________          שנת יסוד המשרד: _________

 

כתובת המשרד: ________________________________________________

 

טלפון: ______________                     פקס' : _______________________

 

דואר אלקטרוני:   _______________________________________________

 

שם איש קשר במשרד: _________________      תפקיד: __________________

 

 

שמות עורכי דין במשרד :

 

1. __________________       ת.ז.: ______________ העיסוק: ______________

2. __________________       ת.ז.: ______________ העיסוק: ______________

3. __________________       ת.ז.: ______________ העיסוק: ______________

4. __________________       ת.ז.: ______________ העיסוק: ______________

5. __________________       ת.ז.: ______________ העיסוק: ______________

 

שמות עובדים אחרים :

 

1. __________________       ת.ז.: ______________ העיסוק: ______________

2. __________________       ת.ז.: ______________ העיסוק: ______________

3 __________________        ת.ז.: ______________ העיסוק: ______________

4. __________________       ת.ז.: ______________ העיסוק: ______________

5. __________________       ת.ז.: ______________ העיסוק: ______________

 

רשימת לקוחות/ממליצים: ______________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

ניתן להוסיף פרטים נוספים בדף נלווה וכן מסמכים נוספים.

 

 

תאריך: _____________                      חתימת עורך דין: _____________________

 

 

 

 

פרטי עובדי המשרד

 

 

פרטים על העובדים אשר יועסקו ע"י המשרד בטיפול וייצוג משפטי לתאגיד במהלך השנה הראשונה:

(יש למלא טופס נפרד עבור כל עובד).

 

 

 

עובד מס'          :

 

 

שם פרטי: _______________               שם משפחה: _____________________

 

 

 

השכלה: _________________              מס' שנות ניסיון: __________________

 

 

 

ניסיון העובד אנא פרט :

 

______________________________________________________________

 

______________________________________________________________

 

_______________________________________________________________

 

 

חתימת המשרד: __________________

 

  

פרק 4

 

הצעת המחיר

 

הצעת המחיר למתן שירותי ייעוץ וייצוג משפטי למרכז לקידום למידה חיפה (ע"ר)

 

הצעת המחיר כוללת את כל העלויות הכרוכות במתן שירותים משפטיים לתאגיד בהתאם למפורט במסמכי המכרז המצ"ב וסעיף 3 בפרק 2 לעיל.

  

סה"כ שכר טרחה חודשי במילים: _______________________________________ ₪

 

 א..    על המחירים הרשומים לעיל יתווסף מע"מ כחוק.

 

ג.     שכר הטרחה החודשי שישולם בגין מתן השירותים המשפטיים יכלול את כל ההוצאות המשפטיות של נותן השירות,לרבות נסיעות,צילומים, שירותי משרד וכיו"ב, למעט הוצאות חריגות עליהם יוסכם מראש. כמו כן,

       שכר הטרחה הנ"ל יכלול טיפול בשתי תביעות בו זמנית. בגין טיפול בכל תביעה נוספת מעבר לשתי תביעות בו זמנית, ישלם התאגיד סכום של 1,000 ₪ (לא כולל מע"מ), עבור כל הופעה בערכאה משפטית או גוף מנהלי או גוף מעין משפטי, וזאת עד למתן פסק דין סופי ו/או עד לחתימת הסכם פשרה.

 

 

______________________

שם המציע

 

 

________________           ___________________               ______________________    

         תאריך                           שם החותמים המוסמכים                 חתימה וחותמת מורשי החתימה

 

  

פרק 5


אישור על קיום ביטוחים

לכבוד

המרכז לקידום למידה חיפה

(להלן "התאגיד")

 

א.נ. ,

 

            הנדון:   אישור על קיום ביטוחים של

                        משרד עורכי דין ______________ (להלן "המשרד")

                        בעניין מתן שירותים משפטיים  לתאגיד (להלן: "השירותים")

 

 

אני הח"מ ______________________ חברה לביטוח בע"מ, מצהירים בזאת כדלהלן :

 

1.         אנו הוצאנו לבקשת המשרד פוליסות לביטוח בקשר עם ביצוע השירותים כמפורט להלן :

 

א.        ביטוח אחריות מקצועית על פי דין

גבול אחריות       לתובע                _______   ש"ח

                        למקרה              _______   ש"ח

                        לתקופה             _______   ש"ח

 

ב.         ביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור ("ביטוח צד שלישי"), על פי דין

גבול אחריות       לתובע                ________ש"ח

                        למקרה              ________ ש"ח

                        לתקופה             ________ ש"ח

 

ג.          ביטוח נאמנות עובדים בסך __________ש"ח.

 

ד.         ביטוח חבות מעבידים עבור כל העובדים, קבלני משנה ועובדיהם המועסקים על ידי המשרד

בביצוע השירותים, בגבולות אחריות כמקובל בישראל שלא יפחתו מסך :

למקרה              __________ש"ח

לתקופה             __________ ש"ח

 

2.        א.   תקופת הביטוח היא החל מ- __________ ועד _________ (כולל).

 

ב.       במקרה שביטוח נאמנות ו/או ביטוח אחריות מקצועית לא יחודש בחברתנו, מסיבה כלשהי, ו/או יבוטל מסיבה כלשהי, מוסכם כי תחול תקופת גילוי מוארכת למשך 12 חודשים נוספים מהמועד בו פג תוקף הביטוח בחברה וכל אירוע עליו תימסר לנו הודעה במהלך תקופת הביטוח, אלא אם כן הוצאה על שם המבוטח פוליסה בחברת ביטוח אחרת המכסה את התביעה שהוגשה בתקופה הנ"ל. במקרה זה לא תחול אחריות כלשהי על התאגיד לפי פוליסה זו.

 

3.         למטרות הפוליסות הנ"ל :

א.        "המבוטח" בפוליסות יהיה – המשרד ו/או התאגיד.

 

ב.         "התאגיד" לצורך סק' א' לעיל – לרבות כל חברה אם ו/או חברת בת ו/או חברות שלובות ומסונפות של התאגיד ועובדים של הנ"ל.

 

4.         בכל הפוליסות הנזכרות נכללים הסעיפים הבאים :

 

א.        ביטול זכות התחלוף כלפי התאגיד.

 

ב.         סעיף אחריות צולבת, אולם ביטוח אחריות מקצועית אינו מכסה אחריות התאגיד כלפי המשרד.

 

ג.          סעיף הקובע שביטול הביטוח יעשה בהודעה מוקדמת של 60 יום שתימסר גם לתאגיד.

 

 

5.         המשרד לבדו אחראי לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות, לתשלום ההשתתפויות העצמיות ולמילוי

            החובות המוטלות על המבוטח לפי תנאי הפוליסות.

 

6.         כל סעיף בפוליסות (אם יש כזה) המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר קיים ביטוח אחר ,לא יופעל כלפי התאגיד, ולגבי התאגיד הביטוח על פי הפוליסות הנ"ל הוא "ביטוח ראשוני" המזכה את התאגיד במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו, ללא זכות השתתפות בביטוחי התאגיד, ואנו מוותרים על הזכות לדרוש ממבטחי התאגיד להשתתף בנטל החיוב כאמור בסעיף 59 לחוק חוזה הביטוח.

 

7.         בטלים ומבוטלים: כל חריג או הוראה המפקיעים או המגבילים הכיסוי בפוליסות, כאשר התביעה קשורה במישרין או בעקיפין למעליות, קבלנים וקבלני משה ועובדיהם, עבודת נוער, רכוש של התאגיד שבו פועל המשרד, תביעות המוסד לביטוח לאומי (בפוליסה לביטוח צד שלישי ואחריות מקצועית בלבד), מעילה, מרמה, הפרת חובות נאמנות וכיו"ב.

 

            בפוליסה לביטוח אחריות מקצועית יבוטלו גם הסייגים המתייחסים לתכנון ופיקוח, לאובדן מסמכים, איחור, אי יושר עובדים, פגיעה בפרטיות, מסירת פרטים והוצאת לשון הרע.

 

8.         ידוע לנו כי כתב זה מתקבל על ידכם בקשר עם התחייבות המשרד לערוך ביטוחים ולפיכך לא יחולו בו או בפוליסות שינויים ללא הסכמתכם מראש ובכתב.

 

 

            __________________                                    ________________________

                        תאריך                                                        חתימת חברת הביטוח

 

 

רשימת הפוליסות :

 

   פוליסה לאחריות מקצועית                      ______________________

 

   פוליסת אחריות חוקית כלפי הציבור         ______________________ 

 

   פוליסת נאמנות עובדים                          ______________________

 

   פוליסת חבות מעבידים                           _______________________

 

 

פרטי סוכן הביטוח :

 

שם _________________         כתובת _____________________        טלפון ___________ 

 
 
 
 
*שדות חובה
 
שלח