דף הבית >  גיוס עובדים

גיוס עובדים

 
המרכז לקידום למידה חיפה מבקש לקבל הצעות
למשרת מנהל כללי לעמותה המרכז לקידום למידה חיפה
 
המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד, לשון זכר משמע אף לשון נקבה.

המרכז לקידום למידה חיפה פועל בחמישה מרכזים ברחבי העיר. העמותה פועלת לאבחון וטיפול בילדים ליקויי למידה, מתן שירותים פרא רפואיים ואבחונים דידקטיים ופסיכו- דידקטיים לילדים הלומדים במערכת החינוך העירונית (גני ילדים פלוס בתי ספר). כמו כן, המרכז עוסק בהדרכת מורים בבתי הספר והדרכת הורי הילדים המטופלים.

1. תיאור עיקרי התפקיד:
1.1 ניהול כללי בחצי משרה של המרכז לקידום למידה חיפה (להלן- העמותה) שהינה תאגיד עירוני בבעלות מלאה של עיריית חיפה. בהתאם למדיניות הוועד המנהל ויו"ר הוועד המנהל ובהתאם לנהליה, לחוקים ולתקנות החלים על העמותה ועל תחומי פעילותה מתוקף היותה תאגיד עירוני.
 
1.2 גיבוש תוכניות אסטרטגיות, יעדים לפעילות העמותה, הכנת תוכניות עבודה שנתיות ורב שנתיות מתוקצבות, יישומן ובקרה על ביצוען וייזום פרויקטים בהם עוסק התאגיד. עבודה אל מול משרד החינוך, עיריית חיפה, קופות החולים וגורמים העוסקים בתוכניות חינוך.

1.3 עריכה וניהול של מכרזים, ניהול משא ומתן עם קבלנים וספקים, ניהול תקציב העמותה ובקרתו.

1.4 אחריות לתכנון, פיתוח, שיווק, פרסום וקידום של מגוון פעילויות התאגיד. הן במישור הציבורי והן במישור הפרטי, לצורך הגדלת נפח התאגיד.

1.5 אחריות לפיתוח אתר האינטרנט והפייסבוק של העמותה.

2. כישורים נדרשים:
2.1 בעל תואר אקדמי באחד המקצועות הבאים: חינוך, חינוך מיוחד, פסיכולוגיה, תרפיה באומנויות או בעל תואר אקדמי אחר בתחום עיסוקה העיקרי של העמותה; ובנוסף:

2.2 בעל ניסיון של 5 שנים לפחות באחד מאלה:
      א. בתפקיד בכיר בתחום הניהול של תאגיד, בעל היקף פעילות משמעותית.
      ב. בכהונה ציבורית בתחום החינוך והשירותים הפסיכולוגיים.
      ג. בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של העמותה.

2.3 חרף האמור, מובהר כי במקרים חריגים ניתן לבחור במי שלא מתקיים בו התנאי האמור בסעיף 2.1 לעיל ובלבד שהוא בעל תואר אקדמאי אחר ובאם הוא בעל ניסיון מצטבר של 10שנים לפחות גם בתפקיד או בכהונה, כאמור בסעיף 2.2, שמתוכן 5 שנים לפחות בגופים בעלי היקף פעילות שאינו נופל מזה של העמותה ובתחום שהינו במסגרת עיסוקיה העיקריים של העמותה, וועדת הבחינה אישרה שקיימים נימוקים מיוחדים לבחירה כאמור.

3. עדיפות תינתן למועמדים העומדים בדרישות הנוספות שלהלן:

3.1 היכרות ידע וניסיון קודם ומוכח בניהול גוף עסקי ו / או ציבורי בתחומי עיסוקה של העמותה.

3.2 ידע וניסיון קודם ומוכח בייזום, ניהול, שיווק, הובלה וביצוע פרויקטים בתחום החינוך, החינוך המיוחד, פסיכולוגיה ותרפיה באומנות.

3.3 ניסיון והיכרות עם מערכות עירוניות ותאגידים עירוניים, משרדי ממשלה, רשויות ממשלתיות וגורמים עסקיים, והכרת מפת מוקדי התיירות בחיפה ובסביבותיה.

3.4 כושר אירגוני- מנהלי, ראייה מערכתית רחבה לרבות ניסיון, ועבודה בשעות גמישות ובלתי שגרתיות.

3.5 ידע כלכלי, הבנת דוחות כספיים ויכולת מוכחת בניהול תקציבים בהיקפים משמעותיים, הכרות עם חוקי העבודה ותנאי שכר וניסיון בהובלת צוותי עובדים.

3.6 יכולת מוכחת לכושר לניהול מו"מ עם גורמים עסקיים, ממשלתיים וציבוריים בדרג בכיר וקבלת החלטות בכלל, ועם גופי חינוך ובריאות ציבוריים ופרטיים.

3.7 יחסי אנוש טובים, כושר הבעה בכתב ובעל פה ברמה גבוהה, גישת שירות גבוהה התואמת את דרישות ואופי התפקיד .

3.8 ידיעת השפה העברית והאנגלית על בורין, ידיעת שפות נוספות – יתרון.

3.9 ממלא התפקיד יתגורר בחיפה.

4. תנאי העסקה:

חוזה העסקה אישי עפ"י שכר מנכ"ל עמותה עירונית, בהתאם לחוזרי מנכ"ל משרד הפנים, וכפי שיאושרו על ידי הגורמים הרלוונטיים עפ"י כל דין ונוהל.

5. אופן הגשת המועמדות:

5.1 יש להגיש המועמדות בצירוף המסמכים הנלווים, באמצעות דואר רשום או הגשה ידנית (אין לשלוח מסמכים בפקסימיליה ו/או באמצעות דוא"ל) וזאת במעטפה סגורה לידי וועדת הבחינה למנהל הכללי של "המרכז לקידום למידה חיפה", עד ליום 27.7.16 שעה 12:00, בכתובת: לוחמי הגטאות 16, חיפה.

5.2 לפניה יצורפו תעודות ואישורים להוכחת העמידה בתנאי הסף והמלצות ממעסיקים קודמים.
כמו כן יש לצרף קו"ח (כולל דרכי התקשרות), בצירוף תצלום ת"ז של המועמד. קו"ח יכללו בין השאר פירוט מלא ביחס להשכלה והניסיון המקצועי והניהולי של המועמד.

5.3 וועדת הבחינה רשאית, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי לדרוש מאחד המועמדים, כולם או חלקם להבחן במבחני התאמה, במסגרת הגופים העוסקים בכך.

5.4 לגבי מועמדים שיגיעו לשלב מתקדם בתהליך המיון ועדת הבחינה שומרת לעצמה את הזכות לקבל מידע מהממליצים /ו או ממעסיקים קודמים.
מועמדים אשר מעוניינים לשמור על סודיות מועמדותם מתבקשים לציין זאת מפורשות בפנייתם. במקרה בו העמותה תהיה מעוניינת חרף הסודיות לפנות לצדדים שלישים לצורך מידע ו/או המלצה, תימסר הודעה על כך מראש למועמדים הנ"ל בכדי לאפשר להם להסיר מועמדותם אם יחפצו בכך.
 
6. שונות:

6.1 רק פניות מתאימות תענינה.

6.2 טלפון לבירורים וקבלת פרטים נוספים 04-8530997,
      שם אשת הקשר: ניצה טסלר, מנכ"ל העמותה.


                                                                        בכבוד רב,

                                                                        ניצה טסלר
                                                                           מנכ"ל
 
 
 
 
*שדות חובה
 
שלח